Jezus zei:   'wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'Thomasevangelie, logion  67الله محبة وشاملGod is Liefde en Universeel

'Jezus geeft boodschap nu ook in het Nederlands door' (dagblad Trouw, 1999)

Eindelijk is het dan zover. Na elf jaar zwoegen komt de befaamde 'Een cursus in wonderen' (oplage tot dusver anderhalf miljoen) binnenkort in Nederlandse vertaling uit. Zo kunnen nu ook vaderlanders die het Engels niet machtig zijn kennis nemen van de spirituele boodschappen die Jezus via een Amerikaanse atheïste zou hebben doorgegeven.

 
In de oorspronkelijke taal, het Engels, zijn er inmiddels 1,2 miljoen exemplaren van A Course in Miracles verkocht. Vertalingen in het Portugees, Spaans, Duits, Russisch, Chinees, Hebreeuws en Italiaans hebben nog eens zo'n kwart miljoen mensen bereikt. Schrijvers als Marianne Frederiksson en Lulu Wang laten zich door dit boek inspireren. Ook in Nederland zijn er steeds meer mensen die 'Een cursus in wonderen' bestuderen en de praktijklessen volgen. De zanger Franklin van Vliet wijdde er een Nederlands muziekstuk aan en zelfs de kritische godsdienstwetenschapper dr. Wouter Hanegraaff prijst de consistentie en het literaire niveau van de tekst.

Voor de naar schatting 5000 mensen in Nederland en België die zich in de afgelopen jaren met de 'Cursus' zijn gaan bezighouden breekt een langverbeid moment aan: na jaren van consciëntieuze vertaalarbeid, als betrof het een bijbelvertaling, verschijnt dit najaar de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles (Een cursus in wonderen). De vergelijking met een bijbelvertaling is niet toevallig. De Amerikaanse uitgever van de Course, de Foundation of Inner Peace, die de supervisie heeft over alle vertalingen, eist een letterlijke en consistente vertaling van de 'grondtekst', zin voor zin.

Bovendien is rondom dit boek zozeer een sfeer van bijbelse heiligheid ontstaan, dat sommige toegewijde 'leerling'-kringen de Course zelfs 'Het Derde Testament' noemen.

Zo ver zou de Nederlandse eindredacteur-vertaler dr. Willem Glaudemans niet willen gaan. Hij spreekt liever van een herformulering van het Nieuwe Testament, die een heilzame 'correctie' aanbrengt op een aantal essentiële traditioneel-christelijke dogmata en beelden, zoals vergeving, schuld, zonde en de kruisdood.

Gevraagd naar zijn karakterisering van dit wonderlijke boek, omschrijft hij het als ,,een praktisch spiritueel handboek dat je, als op een ladder met steeds diepere inzichten en nieuwe uitzichten, tree voor tree naar huis wil brengen, terug bij God.'' Ook voor wie niet gelovig is, is dit boek waardevol.

Nog even in het kort de achtergrond van dit wonderlijke boek, waarover ook in Trouw al meermalen is geschreven. De Course behoort tot de categorie 'gechannelde' (doorgegeven) boeken. Dat houdt in dat de schrijver ervan als medium dient voor een 'stem' die zich in zijn of haar innerlijk aandient en een tekst dicteert. Die 'stem' maakt zichzelf meestal ook bekend aan de auteur. Zo zijn er boeken doorgegeven door stemmen die zichzelf Seth noemden of Paulus of Samuel. De stem die zich in 1965 aandiende in het innerlijk van de Amerikaanse atheïstische joodse psychologe Helen Schucman en haar de tekst dicteerde van Een cursus in wonderen, maakte zich bekend als niemand minder dan Jezus zelf.

De aan haar in een tijdsspanne van zeven jaar gedicteerde tekst van 1188 pagina's bleek een theoriegedeelte te omvatten, een werkboek met praktijklessen - voor elke dag van het jaar één - en een handboek voor leraren. De theorie en de lessen richten zich op het innerlijk van de mens. Ze doelen op een transformatie, die belooft hem dichter te brengen bij een leven vanuit liefde. Om dit 'wonder' te laten geschieden, moet de mens volstrekt anders leren kijken, om te beginnen naar zichzelf en vandaaruit naar de mensen en de wereld om hem heen.

Dan zal hij, zo leert de cursus, ontdekken dat de materiële werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet niet de echte werkelijkheid is, maar een illusie - dat negatieve gedachten en gevoelens, zoals woede, verdriet, eenzaamheid en angst, niet werkelijk zijn, maar een gevolg van het afgescheiden zijn van God. De weg terug, van afgescheidenheid naar eenheid en heelheid gaat via een lang proces van vergeving. Dit kernbegrip uit de Course houdt echter iets heel anders in dan de christelijke opvatting van vergeving, met een Vader die ons onze zonden vergeeft via een Zoon die daarvoor de kruisdood is gestorven.

Glaudemans: ,,De Course leert dat het onze eigen negatieve gedachten en gevoelens zijn, die ons ertoe brengen anderen te (ver)oordelen. De ander is de boosdoener, ik ben het onschuldige slachtoffer van zijn wandaden. Zolang je echter de oorzaak van je wrok, haat, verdriet en angst búiten jezelf zoekt, zul je geen vrede vinden. Kijk je daarentegen naar bínnen, dan kom je je eigen oordelen tegen, die ten grondslag liggen aan de noodzaak tot vergeven - wie niet (ver)oordeelt, heeft immers ook niets te vergeven.''

,,Alleen je eigen gedachten en de daaruit voortvloeiende negatieve gevoelens kunnen je pijn doen. Haat schaadt de hater meer dan het gehate. Een voorbeeld: als je vader je vroeger veel heeft geslagen, voel je die concrete pijn nu niet meer. Maar door in je gedachten almaar te herhalen hoe hard en veel hij je sloeg, doe je jezelf meer pijn dan hij je ooit in werkelijkheid heeft gedaan. Stoppen met wrok is in feite een dienst aan jezelf.''

,,Overigens wil dat niet zeggen,'' benadrukt hij, ,,dat je negatieve gevoelens zou moeten negeren. Integendeel, wegstoppen is nooit gezond. Je moet er eerst uitvoerig naar kijken, liefst met een ander, zodat er licht en lucht bij komt.''

,,Maar vraag daarna de hulp van de Heilige Geest voor een herinterpretatie op een ander niveau. Vraag om liefde en verbinding, want in wezen bestaat er op een ander, hoger, niet-materieel niveau geen afscheiding tussen jou en elke ander.''

De kracht van de Course noemt Glaudemans de praktische lessen. ,,Het in praktijk brengen van de lessen ís het proces van vergeving, doordat je anders leert kijken. Deze shifts of perception - omslagen in waarneming - stellen ons in staat de wereld te zien door ogen van liefde in plaats van door ogen van angst en haat. Dát zijn de wonderen waarin de cursus ons onderwijst. Ze brengt ons naar een hoger niveau waarop we in feite één zijn in liefde.''

,,Op het niveau van de persoonlijkheid, het ego, kun je gewond en gekwetst raken, maar op dat hogere, spirituele niveau is er in werkelijkheid niets gebeurd. Wanneer je je eigen ego-gebonden ideeën over het leven laat varen, komt er ruimte voor een visie die groter en verbindend is.''

Wat 'Jezus' in de Course over zijn eigen kruisdood zegt wijkt eveneens nogal af van de traditionele christelijke leer. Glaudemans: ,,Hij noemt het onzinnig dat hij voor onze zonden gestorven zou zijn. Een God van liefde heeft immers geen zoenoffers nodig. Bovendien hoeft God ons niet te vergeven, omdat Hij ons nooit veroordeeld heeft. Wie nog steeds gelooft in een wraakzuchtige God die offers wil zien, zo waarschuwt hij, houdt in zichzelf het beeld overeind van een projectie-god - een ego-god, gemaakt naar óns beeld. Zijn kruisdood, legt hij uit in de Course, is een extreem voorbeeld om te laten zien dat hij niet gekwetst kon worden. Hij identificeert zich met de onkwetsbaarheid van de liefde. Zijn boodschap is: op lichamelijk niveau kun je wel gekwetst worden, maar datgene wat je ten diepste bent kan nooit worden aangevallen.''

Een team van zeven mensen heeft elf jaar gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de Course. Voor hoofdvertaler-eindredacteur Glaudemans betekende dat de laatste vier jaar zelfs een fulltime baan, gefinancierd door de Amerikaanse uitgever. ,,Dat het zo lang heeft geduurd hangt samen met de ingewikkeldheid van zowel de begrippen als het taalgebruik. Hoe vertaal je bijvoorbeeld, naast 'spirit', een begrip als 'mind'? En wat doe je met het ritme van de Shakespeariaanse vijfvoetige jambe dat ineens opduikt in het werkboek en het tekstboek?''

,,Bovendien was de eis van de uitgever dat er per zin in het Nederlands precies hetzelfde moest staan als in het Engels. Twee zinnen samenvatten of een lange zin in mootjes hakken was niet toegestaan. Dikwijls stonden we voor de vraag: is dit een normaal woord of een eigenwijs Course-woord?

Een goed voorbeeld van het laatste is het begrip 'defenselessness'. In een gewone vertaling zou je kiezen voor weerloosheid. Maar dat is níet wat ermee wordt bedoeld. Weerloosheid roept een associatie op met een slachtoffer van iemand die sterker is. We hebben in dit geval daarom gekozen voor de letterlijke vertaling, 'verdedigingsloosheid'. Want, niets wat werkelijk is, leert de Course, kan bedreigd worden. Daarom is er ook niets wat verdedigd hoeft te worden.''

Behalve voldoen aan de strikte eisen van de Amerikaanse uitgever, moesten de vertalers ook nog eens vloeiend Nederlands produceren. De neerlandicus Glaudemans, die in 1990 promoveerde op W. F. Hermans, meerdere spirituele boeken vertaalde en samen met Jacob Slavenburg de Nederlandse vertaling bezorgde van gnostische Nag Hammadi-geschriften, is van mening dat zijn team hierin uitstekend is geslaagd. Het resultaat wordt 14 november gepresenteerd op een symposium in Nijmegen, georganiseerd door de Nederlandse uitgever van Een cursus in wonderen, Ankh-Hermes. Medewerking verlenen onder anderen Lulu Wang, Wouter Hanegraaff en de remonstrantse theologe Ytje Poppinga.

Een Cursus in Wonderen: 

Hoewel ik er lang mee heb geworsteld het boek als mijn belangrijkste leidraad in het leven te zien, (er zijn vele wegen naar Rome, deze is het voor mij) omdat ik veel dingen anders had geleerd, me verzette tegen sommige stukken metafysische uitleg in het tekstboek en desondanks dankzij dit boek door de donkerste periode van mijn leven ben gekomen, kan ik nu niet meer anders dan zeggen: 
Wat een zegen dat het ooit op mijn pad is gekomen! 
 
Het boek begint met het centrale thema ervan:
 
Niets werkelijks kan mij bedreigen
Niets onwerkelijks bestaat 
 
Nothing real can be threatened
Nothing unreal exists
 
Het deprogrammeert de illusie over jezelf en over de wereld, met alle Liefde en geduld tot je zover bent dat je zegt: Ja! Ik ervaar het, het is Waar.                                                 
 
Ter introductie: prachtige video, interview met Diederik Wolsak. Tot zijn 50e verslaafd aan drank, drugs, mensen haten, maar vooral ook maken dat ze hem gingen haten, tevens topsporter, restaurateur, etc. Nu één van de cursusleraren die een eigen kliniek/centrum heeft in Costa Rica. Door zijn diepgaande levenservaring en transformatie van diep ongelukkig en dus zwaar depressief naar een heel ander leven, zijn totale openheid en eerlijkheid voor mij een groot voobeeld.
 
*****
 
 
*****
 
 
*****
                                                                                  Father, your Son is holy. I am he
on whom You smile in love and tenderness
    so deep and dear and still, the universe
    smiles back on You, and shares Your holiness.
    How pure, how safe, how sacred, then, are we,
    abiding in Your smile, with all Your love
    bestowed upon us, living one with You,
    in brotherhood and Fatherhood complete;
    in sinlessness so perfect that the Lord
    of Sinlessness conceives us as His Son,
    a universe of Thought completing Him.
 
   Let us not, then, attack our sinlessness.
   For it contains the Word of God to us,
   and in its kind reflection we are saved.
 
*****      
BOVENSTAANDE VIDEO DOET ONS BEELD VAN ONSZELF EN DE WERELD OP HAAR GRONDVESTEN SCHUDDEN. VOOR MIJ PERSOONLIJK NOG STEEDS MOEILIJK TE VATTEN EN TOCH...
*****
 
*****
 
 
***** 

OUR DEEPEST FEAR - Marianne Williamson

 

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness
That most frightens us.

We ask ourselves
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.

Your playing small
Does not serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking
So that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine,
As children do.
We were born to make manifest
The glory of God that is within us.

It’s not just in some of us;
It’s in everyone.

And as we let our own light shine,
We unconsciously give other people permission to do the same.
As we’re liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others

 

Marianne Williamson

 

*****

 

 
 *****
Klik hier om aan te passen
Maak simpel je website Eigen site maken